Zasebnost

Finance Wiki: dividende iz tujine - pravila in opozorila

Osveženo: 28.01.2022 12:00

Vsebina

 • Kako napovedati dividende iz tujine?

  Napoved za odmero dohodnine od dividende lahko oddate:
      • elektronsko prek eDavkov,
      • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

  Za napoved za odmero dohodnine od dividend ne velja obveznost, da morate napoved vložiti obvezno elektronsko, če je nakazil več kot deset. Omenjena obveznost namreč velja pri napovedi davka od kapitalskih dobičkov, če je oseba opravila več kot deset transakcij.

  Če ste tuje delnice kupovali prek slovenskega posrednika, se pozanimajte, ali bo že on za vas uredil potrebne napovedi, morda celo odvedel davek, vi pa napoved samo potrdite pred oddajo. Skratka – to vam bo povedal vaš posrednik. Prav gotovo pa je, da če ste trgovali prek tujega, spletnega posrednika, morate napoved oddati sami.

 • Do kdaj morate napovedati dividende iz tujine?

  Rok za oddajo napovedi za dividende prejete leto prej, je 28. februar.  Na podlagi te napovedi Furs izda odločbo o višini dohodnine od dividend do 30. aprila. Vi, torej davčni zavezanec, pa davek plačate sami (torej ne za vas izplačevalec dohodka).

  Pri tem za napoved za odmero dohodnine od dividend ne velja obveznost, da morate napoved vložiti obvezno elektronsko, če je nakazil več kot deset. Omenjena obveznost namreč velja pri napovedi davka od kapitalskih dobičkov, če je oseba opravila več kot deset transakcij.

 • Kolikšna je davčna stopnja?

  Davčna stopnja je 27,5-odstotna.

  Torej če dobite za tisoč evrov bruto dividend, bi vam moralo neto ostati 725 evrov. Lahko pa se zaplete, veliko je odvisno tudi od mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

 • Ali morate davek na dividende plačati tudi v državi, kjer ima sedež družba, ki je izplačala dividende?

  Da, a načeloma ni treba plačati polnega davka. V tujini za vas plača davčni odtegljaj izplačevalec dividende.

  Kljub temu pa morate dividende, ki jih prejmete v tujini, prek davčne napovedi prijaviti tudi pri nas. Potrebujete tudi dokazilo, da ste v tujini davek že plačal. To potrdilo dobi pri tuji davčni upravi.

  Ali v tujini že plačani davek lahko odbijate pri nas?

  Da. A morate imeti dokazilo, da ste v tujini davek že plačali. To potrdilo dobite pri tuji davčni upravi.

  Ali je dovolj dobro dokazilo le fotografija oziroma zaslonski posnetek (print screen) potrdila, če tega oseba prejme elektronsko? K napovedi mora biti priloženo dokazilo glede davčne obveznosti zunaj Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan, pravijo na Fursu.

  »Kot ustrezna dokazila se štejejo listine, izdane od davčnega organa tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo davčno obveznost ali plačilo davka zunaj Slovenije (na primer potrdilo tujega davčnega organa o izplačilu dividend in plačanem znesku davka v drugi državi). Zadostuje tudi povzetek oziroma obvestilo tujega izplačevalca dividend o izplačilu dividend in znesku plačanega davka v drugi državi. Navedena dokazila lahko zavezanec priloži kot fotografijo oziroma posnetek zaslona (print screen). Pri tem pa opozarjamo, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek, če dvomi o verodostojnosti fotografije oziroma zaslonskega posnetka, zahteva od zavezanca predložitev izvirne listine oziroma zahteva vpogled v izvirno listino (tretji odstavek 173. člena zakona o splošnem upravnem postopku).«

 • Kaj naj storijo zavezanci, ki so napoved oddali, a so se v njej zmotili?

  Napake, ki se pojavljajo, so med drugim tudi, da:

  • davčni zavezanci v nekaterih primerih napovejo dividende v neto znesku, se pravi znesek prejete dividende, zmanjšan za davek, ki je že plačan v tujini, kar je nepravilno. V napoved se vpiše znesek dosežene dividende, skupaj z davkom, plačanim v tujini, in ne znesek dividende, ki je nakazan zavezancu na račun;
  • davčni zavezanec vpiše v napoved kot državo vira dividend državo izplačevalca dividende, posrednika, kar je nepravilno. V napoved je treba vpisati državo vira dividend, in ne države, kjer ima primeroma sedež posrednik pri izplačilu dividend.

  Če se pri oddaji vloge zmotite, lahko oddate novo vlogo (Furs upošteva kronološko zadnjo prejeto vlogo).

  Če pa ste zamudili datum in napovedi sploh niste oddali, tvegate od 250 do 400 evrov globe. A tej se lahko izognete s samoprijavo. Davčni zavezanec, ki se želi samoprijaviti, mora navesti vrsto obračunanega davka in datum, ko je potekel rok za prijavo tega davka. Če se želite samoprijaviti za več davčnih obdobij, morate za vsako obdobje priložiti samostojen obrazec. Obresti znašajo tri odstotke na leto na zamujeno plačilo davka.

  Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo lahko oddate:

      • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot prilogo obračuna ali napovedi;
      • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument;
      • po pošti na pristojen finančni urad.

  Samoprijave niso več mogoče, ko posameznik že prejme vročitev davčne odločbe, kadar je že začet davčni inšpekcijski nadzor ali pa postopek o prekršku ali kazenskem postopku.

 • Kako se upošteva v tujini plačan davek, če ima Slovenija s to državo podpisan sporazum?

  Kako je z dividendami iz podjetij v ZDA? Ali slovenski rezident davke plača že tam?

  V mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, sklenjeni med Slovenijo in ZDA, je v 10. členu določeno, da se lahko dividende, ki imajo vir v ZDA in se izplačajo osebi, ki je rezident druge države (Slovenije), obdavčijo v Sloveniji in ZDA. S tem, da lahko ZDA ob izplačilu zadržijo davek v višini 15 odstotkov bruto zneska dividend. To pomeni, da imajo ZDA v skladu z mednarodno pogodbo prednostno pravico, da dividende, ki jih doseže fizična oseba iz Slovenije, obdavčijo po stopnji 15 odstotkov.

  Kako se upošteva v tujini plačan davek, če ima Slovenija s to državo podpisan sporazum (gre za večino držav, v katerih se trguje, denimo za ZDA, Nemčijo in druge države EU, Veliko Britanijo ...)?

  Pri odmeri dohodnine od dividend, ki jih fizična oseba napove v Sloveniji, se upošteva v tujini plačan davek v višini, kot je določeno v mednarodni pogodbi (to je po stopnji 15 odstotkov), in ne morebitni višji dejansko plačan davek (torej po stopnji, ki je določena v nacionalni zakonodaji druge države in lahko presega stopnjo, ki je določena v mednarodni pogodbi). Vračilo morebitnega preveč plačanega davka v ZDA (ali drugje) lahko davčni zavezanec zahteva v ZDA.

  Ali se torej lahko zgodi, da davčni zavezanec plača polni davek v tujini, na primer v Nemčiji ali ZDA, potem pa plača davek še pri nas? Teoretično bi tako lahko za dividende iz Nemčije namesto 27,5-odstotnega davka plačal 38,875-odstotnega.

  Da se davčni zavezanec temu izogne, naj pred izplačilom dividende predloži zahtevo za znižano davčno stopnjo pri izplačevalcu dohodka, skupaj s potrdilom o davčnem rezidentstvu v Sloveniji.

 • Kaj pa velja, če ni z državo sklenjenega sporazuma oziroma pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (denimo Avstralija)?

  Dvojna obdavčitev dohodkov, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini, je v takšnih primerih (ko Slovenija z drugo državo nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja) odpravljena na podlagi 136. člena zakona o dohodnini, saj se davek, ki ga mora rezident Slovenije plačati od dohodkov, ki so pridobljeni v tujini (na primer v Avstraliji), v Sloveniji zniža za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Upoštevaje določbo 137. člena se tako v primerih:

  • ko je bilo v določeni tuji državi dejansko plačanega manj davka, kot znaša slovenska dohodnina, ki odpade na posamezen dohodek v tej drugi državi, prizna znesek dejansko plačanega tujega davka v tej državi. To pomeni, da pri nas doplačate razliko do 27,5-odstotnega davka;
  • ko je bilo v določeni tuji državi dejansko plačanega več davka, kot znaša slovenska dohodnina, ki odpade na posamezen dohodek v tej drugi državi, prizna omejen odbitek tujega davka, in sicer v višini slovenske dohodnine, ki odpade na dohodek v tej drugi državi. To pomeni: če je bil davek na dividende v državi izplačevalki več kot 27,5-odstoten, na primer 30-odstoten, razlike ne dobite nazaj, pri nas pa tudi nič ne plačate.
 • Morate napovedati tudi dividende domačih družb?
  O dividendah, ki ste jih prejeli od domačih družb, Fursa ne obveščate. Davek za vas napove in plača že izplačevalec.
Trgovanje prek spletnih platform, denimo prek Revoluta, Etora je vse bolj priljubljeno, s tem pa tudi trgovanje s tujimi delnicami, kriptovalutami, izvedenimi finančnimi instrumenti. Finančni upravi morate napovedati tudi davek na dividende iz tujine, prejete lani, do 28. februarja.

TEMA JE DOSTOPNA LE NAROČNIKOM.
Berite Finance že za 1 EUR

Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli

Plačilo prek spleta – dostop takoj

Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija

Bodite na tekočem! Uporabite Finance Fokus – vaš osebni kliping

Če naročniški dostop že imate, se prijavite z vašim uporabniškim imenom.

Viri