Zasebnost

Finance Wiki: Kako do subvencije za zaposlitev

Osveženo: 30.06.2021 23:25

Zavod za zaposlovanje omogoča delodajalcem, da pridobijo nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlovanje brezposlenih oseb. Pri usposabljanju brezposelnih oseb zavod običajno povrne stroške usposabljanja, medtem ko lahko pri zaposlovanju podjetje pridobi skupaj tudi do osem tisoč evrov za zaposlitev brezposelnega za nedoločen čas. Vendar pa je treba pri pridobivanju teh sredstev biti pozoren na pogoje in postopek, zato smo zbrali pomembnejše informacije, ki jih morate poznati pri oddaji ponudbe na javno povabilo zavoda za zaposlovanje za pridobitev subvencije ob zaposlitvi brezposlenega.

Vse aktualne razpise ta hip lahko najdete na spletni strani portala Subvencije.

Če imate kakšno vprašanje, pa lahko pišete bodisi urednici portala TOP JOB Lani Dakić na lana.dakic@finance.si bodisi urednici portala Subvencije Teji Grapulin na teja.grapulin@finance.si.

Vsebina

 • Koraki do subvencije za zaposlitev

  Ključni koraki za pridobitev subvencije so:

  1. Pozorno preberite celotno javno povabilo zavoda.

  2. Predložite ponudbo na javno povabilo, v kateri opišete tudi delovno mesto, na kateremu želite zaposliti brezposelnega.

  3. Izberete ustreznega kandidata med brezposelnimi, ki jih napoti zavod.

  4. Prejmete obvestilo o sprejemu ponudbe, če je bila ta oddana pravočasno, formalno popolno in razumljivo, izpolnjevala vse pogoje in dosegla dovolj točk.

  5. Podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev v osmih dneh od prejema poziva zavoda k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije.

  6. Zaposlite izbranega kandidata, ki je pred tem podpisal z zavodom pogodbo o vključitvi v program.

  7. Prejmete subvencijo, ki se izplačuje mesečno, po izplačani plači.

  8. Omogočite nadzor zavodu ali drugim institucijam v državi ali EU glede izvajanja pogodbenih obveznosti.

  9. Ohranite subvencionirano zaposlitev vsaj toliko časa, kot je določeno v pogodbi (običajno vsaj eno ali dve leti).

 • 1. Dobro preberite javno povabilo

  Zavod za zaposlovanje za vsako subvencijo objavi javno povabilo, ki lahko vključuje različne pogoje. Denimo pri subvenciji za zelena delovna mesta je zavod pri izbiri delodajalcev ocenjeval tudi, kako zelena so delovna mesta. Zato je treba dobro prebrati pogoje javnega povabila.

  Običajno so zahtevani splošni pogoji: da je delodajalec vsaj 12 mesecev vpisan v poslovni register; ima odprt TRR (in vpisan v register transakcijskih računov pri AJPES); ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, likvidacije; ima zaposleno vsaj eno osebo oziroma je samozaposlena oseba (obvezno zavarovanje za vsaj polovico polnega delovnega časa); ima poravnane vse zapadle obveznosti do države; zaposlenim v treh mesecih pred oddajo ponudbe na zavod redno mesečno izplačuje plače in socialne prispevke; do zavoda nima neporavnanih obveznosti; v zadnjih 12 mesecih ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov APZ; ni voden v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje.

  Pogosto je pri javnih povabilih pomembno tudi, da delodajalec z dodeljenimi sredstvi novega javnega povabila po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne preseže skupaj 200 tisoč evrov prejetih javnih sredstev v obdobju treh koledarskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100 tisoč evrov.

  Zavod lahko od delodajalca zahteva tudi dodatna pojasnila ali dokazila v zvezi s prejeto ponudbo oziroma izpolnjevanjem posameznih pogojev, navedenih v javnem povabilu.

  Javno povabilo običajno določi tudi ciljne skupine, denimo zaposlitev starejših od 50 let, ali pa na primer iskalcev prve zaposlitve, lahko denimo tudi zgolj dolgotrajno brezposelnih. Vsi kriteriji so navedeni v janem povabilu, zavod pa seveda lahko ciljno skupino razširi ali omeji kadar koli, v času trajanja tega povabila, z morebitnimi drugimi ranljivimi skupinami oseb. Običajno dajejo prednost osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja; osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri zavodu; pa tudi osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

 • 2. Predložitev ponudbe na javno povabilo

  Delodajalci oddajo ponudbo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. V ponudbi je treba vpisati vse podatke o delodajalcu in podrobno opisati delovna mesta, na katera želite zaposliti brezposlene s pomočjo subvencije. Običajno je vzorec obrazca za oddajo ponudbe objavljen tudi v javnem povabilu.

  Delodajalec lahko pri oddaji vloge na obrazcu predlaga tudi konkretno brezposelno osebo, vendar pa bo zavod preučil, če predlagana oseba spada v ciljno skupino in ali je napotitev smiselna ob upoštevanju prednosti pri napotovanju, določene v javnem povabilu.

  Ponudbe morajo biti oddane pravočasno, torej do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb oziroma do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno, kohezijsko regijo, koledarsko leto ali za javno povabilo v celoti.

  Prav tako mora biti vloga popolna, torej v celoti izpolnjen obrazec, in razumljiva. V primeru, da ne bo razumljiva ponudba, bo zavod delodajalca v osmih dneh od obravnave ponudbe pozval k pojasnitvi (vendar pa se ta ne sme spreminjati v delu, ki bi lahko vplival na višino upravičenih storškov in v delih,ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale delodajalce, ki so oddali ponudbo). Pojasnitev je treba oddati  na portalu za delodajalce, običajno v osmih dneh, sicer bo zavržena.

 • 3. Izbirni postopek

  Zavod po prejemu vaše ponudbe na javnem povabilu, kjer ste navedli tudi delovno mesto in zahteve delovnega mesta, med brezposelnimi izbere kandidate iz ciljne skupine in jih napoti na razgovor v podjetje. Delodajalec mora zavodu sporočiti o (ne)izbranih kandidatih in če denimo delodajalec ne izbere nobenega predlaganega kandidata, se šteje, da je odstopil od ponudbe in zavod bo ustavil postopek.

   

 • 4. Sprejem ponudbe

  Delodajalca, katerega ponudba bo sprejeta, bo zavod praviloma v 45 dneh od prejetja ustrezne ponudbe obvestil o njenem sprejemu in ga pozval k podpisu pogodbe o izvedbi projekta. Če se delodajalec v roku osmih delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne bo odzval, se bo štelo, da je od ponudbe odstopil. Sprejete bodo pravočasne, popolne in razumljive ponudbe, ki bodo izpolnjevale vsa določila in pogoje tega javnega povabila, za katere bodo izbrane ustrezne brezposelne osebe za vključitev ter bodo prejele zadostno število točk na merilih za ocenjevanje.

  V primeru, da delodajalec odda ponudbo za več zaposlitev brezposelnih oseb, se lahko njegovo ponudbo sprejme tudi le delno, če: katera od predlaganih zaposlitev ne izpolnjuje osnovnega merila; ni izbranih toliko oseb, kolikor jih je delodajalec predlagal v ponudbi; so razpoložljiva finančna sredstva po kohezijskih regijah glede na stalno prebivališče osebe razdeljena ali če presega omejitev glede najvišjega možnega števila prejetih subvencij.

 • 5. Podpis pogodbe o dodelitvi sredstev
  Zavod delodajalca prek e-pošte povabi k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Odzvati se je treba v osmih dneh od prejema poziva, sicer se bo štelo, da je delodajalec od ponudbe odstopil.
 • 6. Zaposlitev izbranega kandidata

  Ko delodajalec podpiše z zavodom pogodbo o dodelitvi sredstev, brezposelni oziroma izbrani kandidat podpiše z zavodom pogodbo o vključitvi v program.

  Delodajalec mora izbranega kandidata zaposliti v 30 dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, in vsaj en dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z zavodom.

  Običajno je delovno razmerje treba skleniti za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom - kopijo je treba predložiti tudi zavodu na portalu za delodajalce, saj bodo preverjali ustreznost pogodbe o zaposlitvi zlasti glede določil o: trajanju zaposlitve ter delovnem času v skladu s predmetom javnega povabila, datumu nastopa dela v povezavi z datumom začetka zavarovanja vključene osebe v obvezna socialna zavarovanja pri ZZZS in po potrebi tudi navedbi vira financiranja »Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

  Zavod po sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

 • 7. Izplačilo subvencije

  Zavod subvencijo izplačuje mesečno, za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Prvo izplačilo bo torej zavod izvršil za prvi polni koledarski mesec zaposlitve in za katerega je bila izplačana plača (mesec upravičenosti). Kadar prvi in zadnji mesec zaposlitve nista polna koledarska meseca, se sorazmerni del upravičenega stroška za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

  Pred vsakim izplačilom zavod do 5. dne v mesecu, ki sledi mesecu upravičenosti, preveri trajanje zaposlitve in tedenski delovni čas pri ZZZS, kot tudi višino izplačane plače delavcu in plačane socialne prispevke na podlagi REK-1 obrazca pri Fursu. Če se REK-1 obrazci naknadno spreminjajo, jih na zavodu ne upoštevajo.

  V primeru, da je bil delavec v določenem koledarskem mesecu odsoten zaradi bolniške odsotnosti, porodniškega dopusta in podobno, ki ni v breme delodajalca, delodajalec ni upravičen do izplačila subvencije.

  Subvencija se delodajalcu izplača na transakcijski račun, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri AJPES, in sicer v roku 120 dni po vsakem polnem koledarskem mesecu zaposlitve brezposelne osebe v skladu s pogodbo o izvedbi projekta. Ker izplačevanje poteka v zaporednih mesečnih obrokih, delodajalcu zahtevka za izplačilo/eRačuna ni potrebno predložiti.

   

 • Vprašanja in odgovori
  1. Ali delodajalec lahko zaposli osebo, ki je bila v zadnjih 12 mesecih pri njemu že zaposlena?
   Načeloma javna povabila to prepovedujejo. Vendar pa se lahko denimo zaposli osebo, ki je pri delodajalcu občasno opravljala delo prek podjemne pogodbe, prav tako lahko izvajalci javnih del zaposlijo osebo, ki je bila pri njih zaposlena s pogodbo o izvajanju javnih del.
  2. Koliko oseb lahko delodajalec zaposli prek istega javnega povabila?
   To je običajno omejeno in določeno v konkretnem javnem povabilu. Denimo pri zelo priljubljeni subvenciji Zaposli.me je pogoj, da je število možnih prejetih subvencij odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih je delodajalec imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za vsaj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo, ter znaša:
   - od 1 do vključno 2 prijavljeni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ eno subvencionirano zaposlitev;
   - od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb: največ dve subvencionirani zaposlitvi;
   - od 6 do vključno 50 povprečno prijavljenih oseb: največ pet subvencioniranih zaposlitev;
   - več kot 50 povprečno prijavljenih oseb: največ deset subvencioniranih zapslitev.
   V primeru, da je povprečno število oseb denimo 5,9, se število zaokroži navzdol, torej na število pet. Ob tem pa zavod ne upošteva tistih zaposlenih, ki imajo z njim sklenjeno pogodbo o vključitvi v javno delo.
  3. Ali lahko podjetje prekine pogodbo o zaposlitvi, če izbrani kandidat ne opravi poskusnega dela?
   Da, a v primeru prekinitve delovnega razmerja zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, je delodajalec upravičen do mesečne subvencije zgolj za izpolnjene polne mesece zaposlitve. Če zaposlitev ni trajala polni mesec, je delodajalec upravičen do sorazmernega dela mesečne subvencije glede na dejanske dneve zaposlitve po sklenjeni pogodbi.
  4. Ali lahko za delavca, ki je zaposlen s subvencijo, delodajalec prejme tudi protikoronski ukrep, kot je denimo subvencioniran skrajšan delovni čas?
   V skladu z mnenjem MDDSZ delodajalci za delavce, ki so jih zaposlili v okviru programa aktivne politike zaposlovanja in prejemajo subvencijo iz tega naslova, za isto obdobje ne morejo uveljavljati delnega povračila nadomestila plače zaradi napotitve na začasno čakanje na delo ali subvencije zaradi odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom, ker se ukrepi razlikujejo po namenu. Namen subvencioniranja zaposlovanja v okviru aktivne politike zaposlovanja je novo zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih oseb (mladi, dolgotrajno brezposelnih, starejši...), medtem ko je namen interventnih ukrepov ohranitev zaposlitve, pojasnjujejo na zavodu.
  5. Javno povabilo predvideva zaposlitev osebe za nedoločen čas za vsaj 24 mesecev. Ali jo lahko delodajalec zaposli zgolj za to obdobje?
   Ne, pogodba mora biti sklenjena za nedoločen čas.
  6. Kako je v primeru, če zaposleni dobi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz drugega razloga pred potekom 24 mesecev?
   V primeru prekinitve subvencionirane zaposlitve je delodajalec upravičen do sorazmernega dela subvencije, pojasnjujejo na zavodu.
   ​​​​​​​V primeru, da je prišlo do prekinitve subvencionirane zaposlitve iz poslovnih razlogov, sporazumnega prenehanja na pobudo delodajalca ali prekinitve zaposlitve s strani vključene osebe zaradi krivdnih razlogov na strani delodajalca, gre za kršitev in delodajalec v naslednjih 12 mesecih od dneva prekinitve ne more uspešno kandidirati na javna povabila zavoda.

TEMA JE DOSTOPNA LE NAROČNIKOM.
Berite Finance že za 1 EUR

Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli

Plačilo prek spleta – dostop takoj

Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija

Bodite na tekočem! Uporabite Finance Fokus – vaš osebni kliping

Če naročniški dostop že imate, se prijavite z vašim uporabniškim imenom.

Viri