Finance Wiki: Katere pomoči so na voljo s.p. ob koronavirusu

Osveženo: 04.02.2021 09:00

Na tem mestu so zbrani ukrepi, ki so na voljo samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v težavah zaradi epidemije koronavirusa. 

V nadaljevanju pojasnjujemo:

 • kateri ukrepi so že na voljo;
 • kako do temeljnega dohodka;
 • davčne obveznosti zaradi ukrepov iz prvega in drugega vala epidemije.

Rubriko ureja Špela Mikuš. Če imate dodatna vprašanja, pišite na spela.mikus@finance.si.

Vsebina

 • Temeljni dohodek

  Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v občutno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka. Ta se izplačuje za oktober, november in december. Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra lani.

  Vlada je ukrep izplačila mesečnega temeljnega dohodka podaljšala do 30. junija.

  Temeljni dohodek znaša 1.100 evrov na mesec (od tega 400 evrov za socialne prispevke). Za samozaposlene v kulturi, ki jim država plačuje prispevke, znaša 700 evrov (saj jim prispevke država že plača).

  Ocenjeni upad prihodka glede na 2019 (ali mesečno, če ni posloval celo leto) mora biti več kot 20-odstoten. Če bo samozaposleni ugotovil, da tega pogoja ni izpolnil, bo moral pomoč vrniti, a brez zamudnih obresti. Samozaposleni mora o tem obvestiti Furs sam, in sicer najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna od dohodkov za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

  Na dan vloge morate imeti poravnane vse davčne obveznosti. Preden boste torej oddali vlogo, preverite stanje na kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve). 

  Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. To pomeni, da ne bo obdavčen z dohodnino za leto 2020. Mesečni temeljni dohodek bo zavezanec izvzel iz prihodkov v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 • Oddajanje izjave

  Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka morate prek eDavkov predložiti izjavo, s katero izjavljate, da zaradi epidemije COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.

 • Polovični espeji: katere pomoči vam pripadajo

  Tisti, ki niso v zavarovanje vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela pomoči.

  Tisti, ki ste denimo hkrati upokojeni, ste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.

  Podobno velja tudi, če imate s. p. s skrajšanim delovnim časom zaradi starševskega varstva.

  Primer: oseba je za celotni oktober 2020 vključena v zavarovanje kot samozaposlena oseba (zavarovalna podlaga 005) za 20 ur ter hkrati zavarovana na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 072) za 20 ur. Upravičena je do mesečnega temeljnega dohodka višini celotnega mesečnega zneska.

  Če tako zavarovani upravičenec za posamezni mesec ni vključen v zavarovanje za celotni mesec, pa je upravičen le do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka.

  Primer: oseba ima urejeno zavarovanje po podlagi 005 za 20 ur in hkrati 072 za 20 ur le za obdobje od 1. 10. do 20. 10. 2020. Nato se zavaruje kot zaposlena oseba. Upravičena je do mesečnega temeljnega dohodka v sorazmernem delu glede na delež vključitve v zavarovanje iz naslova samozaposlitve (za obdobje od 1. 10. do 20. 10. 2020).

 • Pomoč za espeje, ki so podjetje odprli lani ali sredi leta

  Če niste poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 še niste poslovali, denimo ste s.p. odprli sredi letošnjega leta, ste kljub temu upravičeni do pomoči.

  Če ste denimo s.p. odprli 1. junija, morate izračunati povprečne mesečne prihodke, ki ste jih dosegli med 1. septembrom in 31. decembrom, ter jih primerjati z obdobjem, v katerem ste poslovali pred tem(torej, od 1. junija do 31. avgusta). Če boste imeli vsaj 20-odstotni upad, ste do temeljnega dohodka upravičeni.

  Če ste s.p. odprli po 1. septembru, do temeljnega dohodka niste upravičeni.

 • Popoldanski s.p.

  Popoldanski s.p. tudi v tem obdobju niso upravičeni do protikoronske pomoči.

 • Upravičenost do pomoči za s.p., ki se je preoblikoval iz popoldanskega v rednega

  Če ste do denimo 1. junija imeli popoldanski s. p. ter ga takrat preoblikovali v rednega, se šteje, da ste začeli poslovati s 1. junijem. Ker ste torej za dejavnost bili registrirani pred 1. septembrom, ste do temeljnega dohodka upravičeni.

  V tem primeru morate izračunati povprečne mesečne prihodke, ki ste jih dosegli med 1. septembrom in 31. decembrom, ter jih primerjati z obdobjem, v katerem ste poslovali kot redni s. p. (torej, od 1. junija do 31. avgusta za zgornji primer).

 • Delno povračilo izgubljenega dohodka

  Do povračila izgubljenega dohodka ste upravičeni, če ne morete opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

  • odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • obveznosti varstva otroka zaradi: odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (denimo, zaprtje šole ali vrtca).

  Dodajmo, da za povračilo izgubljenega dohodka ni pogojev, kot je denimo upad prihodka. Pogoj je, da ne morete opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene ali varstva otrok (podrobneje zgoraj).

  Vlada je ukrep podaljšala do 30. junija.

  Povračilo izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko niste zmožni opravljati dela, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu.

  Če ste denimo za januar upravičeni do temeljnega dohodka, to obdobje niste upravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka. Skratka - ne morete hkrati prejemati obojega.

 • Ali bo temeljni dohodek vplival na otroški dodatek

  Ne. Kot pojasnjujejo na Fursu, je mesečni temeljni dohodek oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, zato se:

  • ne šteje kot dohodek pri letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane);
  • šteje kot dohodek pri odločanju o mesečnih pravicah iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine in obe zdravstveni pravici po ZUPJS).
 • Nadomestilo za starševski dopust in temeljni dohodek

  Šteje se, da je s. p. tudi v času starševskega dopusta posloval. Zakaj je to tako pomembno? Ker je pri tokratnih ukrepih ključen datum 1. september. Namreč, upravičenci za pomoč po PKP5 morajo biti za dejavnost registrirani najmanj od 1. septembra lani in v obdobju po tem ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v precej manjšem obsegu.

  Ali se starševsko nadomestilo upošteva pri računanju upada prihodkov?

  Da, gre namreč za nadomestila iz starševskega varstva. Kot pojasnjujejo na Fursu, se upošteva tudi to nadomestilo. Če prihodki skupaj z nadomestilom za starševsko varstvo ne bodo upadli za 20 odstotkov, bo treba pomoč vrniti. Dodajmo, da se bodo prejeta nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo upoštevala v bruto znesku.

 • Kako do subvencioniranja fiksnih stroškov

  Zadnja paketa protikoronske pomoči (PKP 6 in PKP 7) sta prinesla spremembe subvencioniranja fiksnih stroškov.

  Kdo je upravičen do tega ukrepa?

  Do pomoči bodo upravičene pravne ali fizične osebe, ki so bile za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirane najpozneje 1. septembra 2020 in imajo vsaj enega redno zaposlenega na dan uveljavitve zakona.

  Do ukrepa so upravičeni tudi samozaposleni, ki bodo na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe (enoosebni d. o. o.) in bodo na dan uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  Še ena izmed »omejitev« za upravičenost je, da 31. decembra 2019 niste bili podjetje v težavah.

  Do subvencioniranja pa niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov. Do ukrepa prav tako niso upravičena tista podjetja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in imajo več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge.

  Katere pogoje je treba izpolnjevati?

  Poleg tega, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti, ali jo opravljate v zmanjšanem obsegu, je še eden izmed pogojev, da vam bodo prihodki od prodaje od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 glede na isto obdobje 2019 upadli za najmanj 30 odstotkov ter da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo.

  Pri ugotavljanju poslovnega izida se ne šteje izredni prihodek iz naslova pomoči, pridobljene s tem ukrepom. Velikost upravičenca se določa na dan oddaje vloge, upravičenec navede velikost v izjavi, v kateri tudi navede povprečno število zaposlenih. Pozor – po PKP 6 se je upoštevalo število zaposlenih za nedoločen čas na dan vložitve vloge.

  Spremembe so tudi pri upoštevanju prihodkov. Lahko se upoštevajo prihodki od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodki od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tako upoštevanje prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejše.

  Pri izplačilu fiksnih stroškov se upošteva manjši znesek. Hipotetično – če ste glede na število zaposlenih upravičeni do deset tisoč evrov pomoči, glede na izgubo pa do devet tisoč evrov pomoči, se bo upošteval drugi, manjši znesek.

  Subvencija ne more biti več kot:

  • tisoč evrov na mesec na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov;
  • dva tisoč evrov na mesec na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov;
  • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje ali veliko podjetje;
  • 90 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju.

  Kaj pa, če se izkaže, da so prihodki upadli za manj kot 30 odstotkov?

  Upravičenost se bo preverjala za nazaj, torej vlogo oddate na podlagi ocene upada. Če boste pomoč uveljavljali, pa se bo na koncu izkazalo, da niste izpolnjevali pogojev ali ste zahtevali prevelik znesek pomoči, boste morali pomoč vračati. O tem boste morali Furs obvestiti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna (načeloma je to konec marca). Pomoč bo treba vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

  Kako je s fiksnimi stroški v davčnem obračunu?

 • Dohodnina: na kaj paziti, kako pripoznati pomoči

  Temeljni dohodek ni obdavčen. To pomeni, da temeljni mesečni dohodek ne bo obdavčen z dohodnino za leto 2020. Temeljni mesečni dohodek bo zavezanec izvzel iz prihodkov v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 • Vsa sprejeta zakonodaja

  Na enem mestu smo zbrali vse tako imenovane protikoronske pakete.

  PKP 1

  > Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), začel veljati 3. aprila 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), spremembe v ZIUZEOP-A, ZZUOOP in ZIUOPDVE

  > Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), začel veljati 29. marca 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), spremembe v ZIUZEOP in ZIUOPDVE

  PKP 2

  > Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), začel veljati 1. maja 2020

  > Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), začel veljati 1. maja 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), spremembe v ZZUOOP  in ZIUOPDVE

  PKP 3

  > Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), začel veljati 31. maja 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), spremembe v ZZUOOP in ZIUOPDVE

  PKP 4

  > Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), začel veljati 11. julija 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), spremembe v ZZUOOP

  PKP 5

  > Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), začel veljati 24. oktobra 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), spremembe v ZIUOPDVE

  PKP 6

  > Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), začel veljati 28. novembra 2020

  Čistopis s spremembami: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

  PKP 7

  > Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), začel veljati 31. decembra 2020

  PKP 8

  > Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), začel veljati 5. februarja 2021

 • Nadomestilo za brezposelnost

  Samostojni podjetniki, ki bodo zaprli espe, lahko zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost.

  Espe lahko uveljavlja denarno nadomestilo za brezposelnost, če je zaprtje posledica objektivnih razlogov. Objektivni razlogi so dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v večjem obsegu vezano poslovanje, in tudi razglašena pandemija, torej tudi koronavirus.

  Pogoj za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost je, da ima samostojni podjetnik vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost.

  Obrazec za pridobitev nadomestila za brezposelnost se odda prek zavoda za zaposlovanje.

 • Kako zapreti s.p.

  Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi datum prenehanja. Obvestilo o prenehanju lahko pošljete v objavo prek aplikacije OOPS ali skenirano po elektronski pošti na objava.prenehanja@ajpes.si. Lahko pa ga pošljete tudi na katerokoli izmed izpostav AJPES.

  Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko o prenehanju dejavnosti obvestite tudi po drugih poteh; s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja …

  Izbris iz poslovnega registra

  Prijavo za izbris morate vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Vlogo vložite sami ali pa vaš pooblaščenec, oddate jo lahko prek spleta. Kot rečeno morate še pred tem svoj namen o prenehanju dejavnosti javno objaviti.

  Pred prijavo prenehanja poslovanja morate razrešiti tudi vsa vprašanja z dolžniki in morebitnimi zaposlenimi, saj se v nasprotju z gospodarskimi družbami pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

  Po zaprtju statusa samostojnega podjetnika s.p. ostane odgovoren za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer z vsem osebnim premoženjem. Prav tako prevzamete pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima espe do svojih kupcev na dan zaprtja.

  Tretji dan po oddaji vloge bo podjetje zaprto. Po izbrisu iz poslovnega registra pa je treba urediti še obveznosti do finančne uprave (Furs) in na banki zapreti poslovni račun.

  Odjava iz socialnih zavarovanj

  Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj lahko z obrazcem M-2 vložite v osmih dneh pred dnevom izbrisa samostojnega podjetnika iz poslovnega registra, in to prek spleta.

  Med opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, morate zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. Zadnji dan za vložitev odjave iz obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM je en dan pred datumom izbrisa.

  Davčni obračun

  Kot samostojni podjetnik morate v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na Furs vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti.

  Obračun oddate tako kot rednega prek eDavkov, le da označite samo tisto obdobje v letu, ko je vaš espe posloval.

  Osnovna sredstva

  Prenos osnovnih sredstev je avtomatska posledica zaprtja espeja. Vsa sredstva, torej vse premoženje in hkrati vsi dolgovi se prenesejo v zasebno sfero oziroma "v gospodinjstvo. Torej, če prenehate z dejavnostjo 31. marca, so naslednji dan, torej 1. aprila, vse to premoženje in tudi dolgovi stvar podjetnikovega gospodinjstva. Vse, kar imate kot podjetnik v zaključni bilanci stanja, preide v gospodinjstvo, če zaključne bilance stanja ni, pa na podlagi popisa ali drugih listin – recimo podjetniki normiranci, ki ne vodijo poslovnih knjig, morajo voditi evidenco osnovnih sredstev.

  V zadnjem davčnem obračunu mora samostojni podjetnik:

  • Davčno osnovo povečati za razliko med tržno (torej primerljivo ceno take rabljene računalniške opreme) in knjigovodsko vrednostjo, če je tržna vrednost višja od knjigovodske vrednosti tega računalnika.
  • Davčno osnovo zmanjšati za razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo opreme, če je tržna vrednost nižja od knjigovodske vrednosti opreme.

  Če espe vodi register osnovnih sredstev in poslovne knjige, je knjigovodska vrednost jasna, če vodi zgolj evidenco, pa mora knjigovodsko vrednost šele ugotoviti. Knjigovodska vrednost je namreč razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti zaradi amortizacije.

  Konkreten primer: Če je espe kupil prenosnik decembra 2018, se začne amortizacija obračunavati z januarjem 2019. V tem primeru je ob predpostavki, da espe neha poslovati 31. marca, računalnik amortiziran za 15 mesecev (12 mesecev 2019 in trije meseci 2020). Če je bila nabavna vrednost računalnika tisoč evrov in če je podjetnik načrtoval z njim opravljati dejavnost denimo dve leti (davčni predpisi dovoljujejo amortizacijo računalniške opreme na najmanj dve leti, preostale opreme, denimo pohištva, strojev, vozil pa najmanj na pet let), ima ta računalnik na dan 31. marca knjigovodsko vrednost 375 evrov (1.000 evrov/24 mesecev = 41,6667 evra mesečna amortizacija, torej že amortizirano 625 evrov (16 mesecev), razlika je torej 1000 – 625 = 375 evrov).

  Potem paje treba preveriti še, kolikšna bi bila vrednost enakega prenosnika, starega leto in četrt. Če je recimo tržna vrednost takega enakovrstnega računalnika 400 evrov, bo svojo davčno osnovo povečal za 25 evrov, če pa je tržna vrednost 300 evrov, bo davčno osnovo zmanjšal za 75 evrov. Vendar je za tako povečanje/zmanjšanje davčne osnove treba imeti dokazila, denimo oglase s spletne strani in podobno. Lahko pa podjetnik tudi predpostavi, da je amortiziral realno (ne prehitro in ne prepočasi) in če podatka o tržni vrednosti ni možno dobiti, tudi ni vpliva na davčno osnovo.

Na tem mestu so zbrani ukrepi, ki so na voljo samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v težavah zaradi druge epidemije koronavirusa. Vsebino redno dopolnjujemo z novimi ukrepi, ki še prihajajo.

TEMA JE DOSTOPNA LE NAROČNIKOM.
Berite Finance že za 1 EUR

Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli

Plačilo prek spleta – dostop takoj

Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija

Bodite na tekočem! Uporabite Finance Fokus – vaš osebni kliping

Če naročniški dostop že imate, se prijavite z vašim uporabniškim imenom.

Viri